top of page
Vyhledat
  • Obrázek autora-red-

TS Opava: Používáme obnovitelné zdroje i vozidla s alternativním pohonem

Jak se Technické služby Opava věnují tématu CSR? Jak pracují s energiemi a jak nakládají s odpady? Velmi zajímavé povídání s provozně-technickým náměstkem Technických Služeb Opava bylo určeno pro článek Hany Tomáškové na webu Komunální ekologie. V kompletní verzi si ho díky svolení Martina Giráška můžete přečíst také u nás.CSR nic nenařizuje, jen říká, jak věci dělat lépe. Jak TS Opava koná svou práci lépe? V čem myslíte, že spočívají Vaše úspěchy v oblasti společenské odpovědnosti?


Ano, CSR říká jak věci dělat lépe abychom mohli dosáhnout lepších výsledků. Naší motivací k realizaci aktivit v oblasti společenské odpovědnosti organizací, je vlastní iniciativa. Strategickým záměrem CSR v naší společnosti je nalézání účinnějších vazeb mezi zaměstnanci a managementem firmy, stejně jako mezi managementem a občanskou veřejností, zástupci úřadů a regionu. Uvědomujeme si, že jen tak se společnost bez konfliktů stane součástí místa, ve kterém působí. Občané už dnes nevnímají organizace pouze jako producenty výrobků a dodavatele služeb, jejichž jediným cílem je maximalizace zisku, ale předpokládají, že budou plnit i požadavky v dalších oblastech, jako jsou životní prostředí nebo podpora a rozvoj aktivit svého okolí i společnosti jako celku. Aby byla společnost v dnešním světě trvale úspěšná, musí naplňovat tato nová očekávání.

Víme, že lidé jsou jediným zdrojem, se kterým ve firmě spolupracujeme, komunikujeme a předáváme si vzájemně informace. Řízení lidských zdrojů je promyšlený přístup k řízení toho nejcennějšího co každý podnik má, totiž lidí, kteří ve firmě pracují a přispívají tak k dosažení podnikových cílů. Proto je tak velmi důležité, věnovat zaměstnancům speciální pozornost. Organizace by proto měla umožnit zaměstnanci využít jeho aktivních schopností, rozšiřovat jeho znalosti a dovednosti, vytvořit mu kvalitní pracovní prostředí a zajistit, že bude spokojený a motivovaný. Spokojený zaměstnanec je klíčový faktor úspěšného fungování firmy. Proto se snažíme zaměstnancům vytvořit maximálně vhodné pracovní podmínky pro to, aby mohli podat optimální pracovní výkony a aby byli při výkonu svých prací spokojeni.


Mnozí se zamýšlejí nad tím, zda jsou výsledky společensky odpovědného chování vůbec jakýmkoliv hmatatelným způsobem měřitelné. My je však vnímáme, zejména v oblasti sociální. Odměnou nám je zvyšující se produktivita práce, loajalita, ochota a vstřícnost zaměstnanců. A moc nás těší, že nám to přineslo loajalitu zaměstnanců a jejich sounáležitost se společností. Najednou pro ně Technické služby Opava nejsou jen společnost, která jim dává výplatu tedy „Ta společnost“, ale „Naše společnost“. Najednou neslyšíme „Oni, Technické vyhrály cenu“, ale „My jsme vyhráli cenu“…a najednou přichází za námi a říkají, „Měli bychom to udělat tak a tak“ a ne „Mělo by se to udělat…“. A to je to, co nás těší úplně nejvíc, obzvláště v našem oboru.


V mnoha odborných publikacích, zabývajících se tématem společenské odpovědnosti je uváděno, že tento termín není nový a jeho koncept je zde minimálně jedno celé století, pouze nebyl nazýván CSR. Můžeme být pyšni na to, že jeden z prvních, ne – li úplně první tento koncept prosazoval český podnikatel, jenž dosáhl světového věhlasu a to nejen úspěchem své firmy na trhu zboží, ale také tímto lidským přístupem. Byl to Tomáš Baťa a jedno z jeho hesel zní: „Konejme jen tu práci, která slouží veřejnosti“. Nám ve společnosti Technické služby Opava s.r.o., je Tomáš Baťa obrovským příkladem a snažíme se konat službu veřejnosti tím nejlépe možným způsobem, společensky odpovědně a trvale udržitelně. „Sloužit veřejnosti“ je posláním naší společnosti.Společenská odpovědnost je jakási vyšší forma slušného chování, slušného k zaměstnancům, k zákazníkům, k přírodě, k okolí. A my ve společnosti Technické služby Opava s.r.o. se chceme slušně chovat a být slušný podnik.


Zisk ocenění za společenskou odpovědnost nás velice těší, moc si jich vážíme a věříme, že to bude pro nás impuls do další práce. Jsme si v naší společnosti vědomi, že účast v těchto soutěžích je jen cesta, nikoli cíl. Cílem je kvalitně, včas, efektivně, společensky odpovědně a pokud možno trvale udržitelně konat službu veřejnosti, tedy jednak našemu zřizovateli, kterým je město Opava, ale zejména pak občanům v našem městě žijícím, či město navštěvujícím. Získaná ocenění jsou pro nás zavazující a jakási zpětná vazba, že jsme snad na správné cestě.


TS Opava se hlásí k deseti základním principům UN Global Compact. Jedním z nich je podporovat vývoj a šíření ekologicky šetrných technologií. Jak to u Vás v praxi probíhá?


Naše společnost je signatáři 10 základních principů UN Global Compact, jež jsme přijali na jaře 2015 za své a zavedli je do každodenních firemních činností a pracovních operací, dbáme na jejich důsledné dodržování. K těmto deseti principům se jednoznačně hlásíme a důsledně dbáme na jejich dodržování při každodenních pracovních činnostech.

Jako společnost zabývající se komunálními službami a jako společnost, zajišťující a realizující úklid, čistotu města, starost o zeleň, nakládání s odpady apod., je starost o životní prostředí samozřejmostí a naší prioritou. Snažíme se být a jít při těchto činnostech příkladem o čemž svědčí např. vzhled areálů naší společnosti a jeho nejbližší okolí. Je proto naprosto přirozené, přenášet tyto aktivity také např. do nákupu a užívaní šetrných technologií, strojních zařízení, materiálů a výrobků nezatěžující životní prostředí, či při odpovědné komunikaci se zákazníky, občany a okolím, ve kterém naše společnost působí.


Jsme společností svozovou, odpovědně nakládáme s odpady jak při jejich svozu, tak při jejich dalším zpracování, např. na separační lince umístěné v areálu naší společnosti.

V rámci svých činností používáme obnovitelné zdroje elektrické energie pro vytápění objektů, či ohřev vody. Investujeme do pořízení vozidel a mechanismů pro úklid a čistotu města šetrné k životnímu prostředí - vozidla na elektropohon či CNG. (vozidla na sběr a výsyp odpadkových košů, myčka povrchu chodníků - kamenné dlažby, samochodné vysavače odpadků). Jejich provoz je jednak šetrný k životnímu prostředí a jednak jejich chod je tichý a nerušíme tak spoluobčany při brzkém ranním úklidu.


V rámci zóny placeného stání motorových vozidel máme na placených parkovištích instalovaných 16 parkovacích automatů na solární baterie, bez nutnosti odběru elektrické energie.


V rámci úspor elektrické energie na námi spravovaném a udržovaném veřejném osvětlení ve SMO, provádíme regulaci příkonu elektrické energie veřejného osvětlení pomocí centrálních regulátorů a dále provádíme obměnu starších svítidel za nové, úspornější s nižším příkonem a šetrnější k životnímu prostředí. Máme tak provedenou revitalizaci 90 % z celkového množství 6.784 všech svítidel veřejného osvětlení ve SMO a městských částech. V rámci projektu „Šetření energiemi“ jsou zaváděny úsporné a regulační prvky v oblasti dodávek a spotřeby elektrické energie v námi užívaných objektech.


V roce 2017 jsme dokončili výstavbu čerpací a filtrační stanice pro odběr užitkové vody z přirozeného vodního toku do bazénu městského koupaliště v Opavě. Jelikož se jedná o zásobování plaveckého bazénu o obsahu 3,5 tisíc m3 vody do roku 2017 napájené pitnou vodou z vodovodního řadu, a spotřebě cca 30 tisíc m3 vody (včetně pravidelné, dle legislativy povinné denní obměny vody), znamená tento projekt obrovskou úsporu nákladů ve výši cca 1 mil. Kč za rok. Voda použitá pro zásobování bazénu je poté přefiltrována a používána pro čištění a kropení komunikací, či pro zálivku záhonů a výsadby ve městě Opava. Zbytek nevyužitelné vody je po přefiltrování a přečištění vypouštěn jako zcela čistá a nezávadná voda zpět do přirozeného vodního toku - řeky Opavy.


Snažíme se být příkladem a jakýmsi motivátorem k následování, jednak obdobným společnostem zabývající se komunálními službami v rámci celé České republiky a jednak společnostem v našem regionu. Na téma CSR a trvale udržitelného rozvoje publikujeme v novinách i časopisech, vystupujeme v televizních pořadech, přednášíme na konferencích a přednáškách v rámci České republiky. Namátkou můžu zmínit konferenci ve Slovanském domě v Praze v roce 2018 v Panelové diskusi a Diskusním fóru Rady kvality ČR, kde jsem odpovídal na otázky na téma „Dobré praxe společensky odpovědného jednání v rámci aktivit společnosti, poskytující komunální služby pro Statutární město Opava“.


Používáte nějaké inovativní metody při nakládání s odpady (mám tím na mysli například „zajímavý“ komunální vůz či stroj, systém svozu, osvětové akce apod.)?


K rozvoji kvality života občanům snažíme přispívat dobrovolnou a bezplatnou pomocí, například odvozem odpadů, vzniklého při dobrovolném sezónním čištění přírodních lokalit v městě Opava a okolí neziskovými ekologickými organizacemi působící ve SMO, nebo školní brigády pořádané jednotlivými, většinou základními školami.


Pro školy, ale nejen pro ně, pořádáme pravidelné exkurze a prohlídky separační linky na odpad, provozované naší společností, na níž provádíme odborný výklad nejen o tom, jakým způsobem linka funguje ale o celém systému o nakládání s odpady ve městě Opava a městských částech, jenž rovněž naše firma zajišťuje. Je kladen důraz zejména na obeznámení dětí s nutnosti separování odpadů do kontejnerů k tomu určených.

Účastníme se, ve spolupráci se Statutárním městem Opava, na „Dnech země“, kde jsou presentovány činnosti v rámci nakládání s odpady. (je zde např. vystavována svozová technika, kdy si děti mají možnost sednout za volant "popelového vozu", dále balíky vyseparovaných a slisovaných komodit nachystaných k předání dalšímu odběrateli, barevné nádoby na separovaný odpad a děti se učí, která barva patří které komoditě apod.)


V rámci evropského týdne mobility se pravidelně účastníme akce „Den čisté dopravy“, v rámci které probíhá výstava elektrovozidel, na které prezentujeme pracovní stroje na elektropohon jako např. samochodné vysavače odpadků.


Pořádáme „Den otevřených dveří v Technických službách Opava“. Návštěvníci mají jedinečnou možnost projít si prostory společnosti Technické služby Opava s. r. o. a prohlédnout celý areál s komunální technikou nebo se zúčastnit komentované prohlídky separační linky. Velkým lákadlem je také možnost svézt se v posypovém voze nebo si vyzkoušet výhled ze sedadla popelářského vozu či sekačky trávy.


Snažíme se upřednostňovat nákup materiálů, mechanismů i technologií, jež jsou šetrné k životnímu prostředí a blíží se myšlenkám trvale udržitelného rozvoje.


Jako svozová společnost odpovědně nakládáme s odpady jak při jejich svozu, tak při jejich dalším zpracování, např. na separační lince umístěné v areálu naší společnosti.

Dnešní moderní doba přináší obrovský technologický a technický rozmach. Jsme si vědomi, že investice do nových technických zařízení přináší zlepšení nejen pracovních podmínek pro zaměstnance, zkvalitnění a zlepšení služeb, zvýšení produktivity práce, avšak velice důležité a nezanedbatelné je šetrnost k životnímu prostředí a úspora nákladů na provoz. Aktivně se proto snažíme nejen obnovovat zastaralý, ale také pořizovat nový strojní, či vozový park a to investicemi do nových technologických zařízení a mechanismů v objemu cca 17 mil. Kč každoročně.


Ke svozu komunálního odpadu má společnost k dispozici 19.640 ks nádob na komunální odpad, ke svozu odpadu separovaného odpadu (plast, papír, sklo), slouží občanům 1.375 ks nádob na tříděný odpad. Dále zajišťují pytlový svoz tříděného odpadu od občanů města a to z jedné části SMO. V roce 2019 tak společnost svezla přibližně 22.000 tun komunálního, velkoobjemového a biologicky – rozložitelného odpadu a více než 4.000 tun separovaného odpadu.


Realizovanou osvětou, exkurzemi separační linky, výklady o způsobu nakládaní s odpady a způsobech separace na Dnech země, či přednáškách ve školách, pravidelně zveřejňovaných článcích v novinách a časopisech, dochází ve Statutárním městě Opava ke snížení množství odpadů ukládaných na skládky komunálních odpadů a zvýšení množství separovaných komodit. Statutární město Opava se také díky uvedenému každoročně umísťuje na předních příčkách v soutěži o keramickou popelnici, jenž hodnotí města a jejich úspěšnost v separování odpadů. O úspěšnosti opavanů v třídění hovoří skutečnost, že množství vyseparovaného odpadu každoročně roste, zatímco množství komunálního odpadu klesá.


Naše společnost je aktivním členem systému EKO-KOM, (systém zpětného odběru a využití odpadu z obalů), do něhož byla zařazena na základě uzavřené smlouvy o zajištění úpravy a využití odpadů z obalů. Z této smlouvy vyplývá pro TSO především odběr odpadových obalů od sdružených subjektů (obcí), jeho třídění či další předávání jiným autorizovaným subjektům, vedení veškeré fyzické evidence, vypracování čtvrtletního Výkazu za obce (odměna pro SMO), čtvrtletního Výkazu o celkovém množství a druzích upravených odpadů,, vedení provozní evidence o počtu, stavu, likvidaci, obnově a náhradních dílech sběrových nádob v majetku EKO-KOM a.s.


Shodný princip funguje i u ostatních tří provozovatelů kolektivních systémů zpětného odběru, se kterými má MMO podepsanou smlouvu (Asekol, Elektrowin, Ekolamp).


Disponuje Vás vozový park vozidly na alternativní pohon?

Dnešní moderní doba přináší obrovský technologický a technický rozmach. Společnost sleduje a bude i nadále sledovat rozvoj technologií, zejména v oblasti strojního zařízení jako například stroje na úklidy vozovek, chodníků, na opravy vozovek, svoz odpadů, čištění uličních vpustí atd. Investice do těchto nových technických zařízení hrají nejen významnou úlohu v objemu a zkvalitňování prováděných prací, ale zejména jsou šetrné k životnímu prostředí a v neposlední řadě usnadňuje a ulehčuje, mnohdy těžkou práci zaměstnancům naší společnosti a tím přináší podstatné zlepšení pracovních podmínek. Našim cílem proto je zachovat objem vynakládaných prostředků a dále zkvalitňovat technologický rozvoj strojního parku. Společnost se snaží zaměstnancům zlepšovat kvalitu pracovního prostředí nejen pracovním vybavením a zařízením, ale také dodržováním hygienických, bezpečnostních a dalších předpisů.


Naše společnost tak disponuje vozidly jak na elektropohon, tak na CNG a jedná se především o stroje a zařízení pro úklid a čistotu města a svoz odpadů z odpadkových košů.


Jak se podílíte na snaze města Opava o čistší ovzduší?

Není to jen o čistším ovzduší, ale o čistotě ve městě jako takové. Svou prací se snažíme přispívat k dobrému jménu Statutárního města Opava, jemuž se říká "Bílá Opava", město kde je radost žít a podnikat.


Ve městě Opavě je velké množství zeleně, tedy travnatých ploch a parků, které se snažíme udržovat s péčí řádného hospodáře a za pomocí moderní technologie např. k údržbě travnatých ploch. Pravidelně provádíme výsadbu jak záhonů, tak mobilních nádob umístěných zejména v centru města. Realizujeme opatření vycházející z Adaptační strategie města na změny klimatu jako např. výsadba a údržba květnatých luk na místo běžné zeleně, pravidelná zálivka vzrostlé zeleně, nebo komunikací zejména v „rozpáleném“ centru města.


Spravujeme a udržujeme kašny a fontány, kterých je ve městě 15 a jejich účel není jen vzhledový, ale pomáhají zvlhčovat vzduch a zlepšovat klima ve městě.

Pravidelně likvidujeme černé skládky odpadů, které jsou v dnešní době bohužel problém prakticky ve všech městech České republiky.


Jedním z cílů, které si kladete, je modernizovat síť veřejného osvětlení s důrazem na úsporu elektrické energie a zavádět další úsporná opatření. Jak se Vám daří naplňování tohoto cíle?


VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ a světelně řízené křižovatky přispívají k bezpečnému životu občanů ve Statutárním městě Opava a městských částech. Společnost pečuje o veřejné osvětlení města v počtu cca 7.084 tis. světelných zdrojů, přičemž se tento počet každoročně zvyšuje. Dále pečuje o 10 světelně řízených křižovatek, 3 světelně řízené přechody pro chodce, 210 světelných těles Zebra na 131 nasvětlených přechodech pro chodce a 40 slavnostních nasvětlení budov a stromů, čítající 207 světelných těles.


Dále zajišťuje, instaluje a udržuje vánoční osvětlení města, kdy zejména v centru a na hlavních výpadovkách instaluje na sloupy veřejného osvětlení celkem 251 prvků s vánočními motivy, součástí vánoční výzdoby je také každoročně nazdobení a nasvětlení vánočních stromů.


Veřejné osvětlení ve městě Opava je monitorováno a dálkově řízeno z centrálního dispečinku společnosti, stejně tak jsou z tohoto dispečinku monitorovány světelně řízené křižovatky. Velmi rychlé odstraňování poruch na veřejném osvětlení ohrožujících zdraví občanů (dochází k nim v důsledku vandalismu a autohavárií) umožňuje udržování nepřetržité 24 hodinové pohotovosti pracovníky společnosti. Mimo systematickou a pravidelnou údržbu a kontrolu provádí TSO pravidelné obměny svítidel za výkonnější a přitom úspornější zařízení, s cílem snižování energetické náročnosti a tím úspory výdajů.

V rámci úspor elektrické energie na veřejném osvětlení ve SMO, provádíme regulaci příkonu elektrické energie veřejného osvětlení pomocí centrálních regulátorů a dále provádíme obměnu starších svítidel za nové, úspornější s nižším příkonem a šetrnější k životnímu prostředí. V roce 2019 tak bylo vyměněno 300 svítidel, čímž máme provedenou revitalizaci 92 % všech svítidel veřejného osvětlení ve SMO a městských částech. (celkové množství 7.084 svítidel) Realizovanými opatřeními, je takto každoročně snižována spotřeba elektrické energie, zatímco počet lamp veřejného osvětlení roste.


Představení společnosti Technické služby Opava s.r.o.

Technické služby Opava s.r.o., jsou obchodní společností, jež spravuje a udržuje majetek Statutárního města Opavy ve výši téměř 2 miliard Kč. Realizuje tak práce a služby zejména pro občany Statutárního města Opavy a 9 městských částí, ale také pro externí zákazníky. Nabízí unikátně široké portfolio služeb. Zajišťují správu, údržbu a čištění komunikací, správu a údržbu veřejné zeleně, veřejného osvětlení, 8 městských hřbitovů, sportovních zařízení (plavecký stadión, městské koupaliště, skatepark, tělocvična pro cvičence, in-line stezky a cyklistické stezky, dětská hřiště a pískoviště), veřejné záchodky, zónu placeného parkování motorových vozidel, parkovací dům a nakonec největší objem tvoří svoz komunálního, separovaného a biologicky rozložitelného odpadu z města a městských částí, včetně zajištění provozu 3 městských sběrných dvorů a separační linky v areálu společnosti.

Společnost v roce 2015 přijala 10 základních principů UN Global Compact a stala se součástí národní sítě UN Global Compact Česká republika. Vydala a zveřejnila na portálu UN Global Compakt již tři Zprávy o pokroku COP (Communication on Progress), tedy zprávy o pokroku v rámci CSR. Součástí každé zprávy je prohlášení o trvající podpoře.

V roce 2015 se stala prémiovým členem Asociace společenské odpovědnosti a v roce 2016 členem Platformy zainteresovaných stran CSR. V roce 2018 se společnost stala signatářem Charty kvality České republikyZískaná ocenění:

2015 a 2017 - soutěž "Národní cena ČR za společenskou odpovědnost - Podnikáme odpovědně" - vítězství v kategorii pro malé a střední podniky.

2016, 2017, 2019 - soutěž "Cena hejtmana Moravskoslezského kraje za společenskou odpovědnost" – vítězství v kategorii Podnikatelské subjekty – do 250 zaměstnanců.

2019 - soutěž "Národní cena ČR za společenskou odpovědnost“ v kategorii malé a střední organizace – zisk ocenění Společensky odpovědná organizace II. Stupně a mezinárodní ocenění Committed to Sustainability 2 Star.

83 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page