top of page
Vyhledat
  • Štěpán Smejkal

Energetický management ve firmě Kermi Stříbro

Autoři: Milan Šrámek, Miloš Kulhánek


Jsme výrobci radiátorů a naše procesy jsou energeticky náročné. Spotřeba energií se řadí na přední příčky položek nákladů společnosti, a to byl i jeden z důvodů, proč jsme před 13 lety začali zavádět energetický management. Jako základ pro stavbu systému jsme se rozhodli pro využití normy ISO 50001, podle které jsme již více než deset let certifikovaní.


Zaváděli jsme energetický management (EM) s cílem snižovat energetickou náročnost společnosti. Po celou dobu se snažíme hledat úspory v této oblasti a zlepšovat řízení celého systému.

V minulých letech jsme investovali do zcela zřejmých a na první pohled logických opatření, jako byla výměna osvětlení ve výrobních prostorách nebo využití odpadního tepla kompresorů a letovací pece. Jsme si vědomi toho, že po počátečním relativně snadném hledání úspor s velkým přínosem bude postupně stále složitější získávat další úspory, a my vidíme šanci v realizaci nejen v drobných nápadech, jak energii uspořit. Cílem tohoto příspěvku je prezentovat, co jsme v této oblasti již realizovali a co plánujeme do budoucnosti.

Současná energetická situace


Současná situace v energetice je silně ovlivněná probíhající válkou na Ukrajině. Dopadem je výrazný nárůst cen energií a vysoká míra nejistoty budoucího vývoje. Kromě toho nejen v Evropě došlo v posledních letech k odstavení celé řady jaderných a uhelných zdrojů bez ekvivalentní náhrady. Místo nich se zde budují hlavně větrné a fotovoltaické zdroje, které mají vedle mnohých pozitiv i nepřehlédnutelné slabé stránky. Větrné zdroje může v některých obdobích trápit bezvětří a u fotovoltaického zdroje se především v zimě setkáváme s nedostatkem sluneční energie. Tyto problémy často vyúsťují v situaci, kdy i při velkém instalovaném výkonu dodávají alternativní zdroje minimum elektřiny a spoléhá se na plynové elektrárny. Spotřeba plynu tak roste, a to má dopad i na jeho cenu.

Co tato situace znamená pro náš závod


Přestože jsme v posledních třech letech meziročně výrazně snižovali celkovou spotřebu plynu a elektrické energie, zaplatili jsme v roce 2022 za energie trojnásobek ceny ve srovnání s předkrizovým obdobím. Tyto skutečnosti ještě zvýšily důležitost energetického managementu v rámci společnosti.


Zapojení lidí do energetického managementu


Díky již výše uvedenému zavedení systému energetického managementu jsme se od počátku zabývali otázkou, jak efektivně zapojit pokud možno všechny spolupracovníky Kermi. Každý má v tomto projektu své odpovědnosti a kompetence.


Vedení podniku a celé skupiny

Vedení firmy zásadně ovlivňuje a podporuje aktivity v oblasti hospodaření s energiemi. Z dnešního pohledu vidíme jako výhodu, že jsme zaváděli systém dle ISO 50001 již před deseti lety a měli jsme potřebný výcvik a zavedené nástroje v této oblasti hospodaření s energiemi.


Energetický tým pod odborným vedením pověřeného energetického manažera

Energetický manažer je klíčovým prvkem – osobou v celém systému. Je průběžně vzděláván v oboru a přináší do společnosti odbornost a zajišťuje povědomí o progresivních a aktuálních trendech.

Energetický tým je výkonným a odborným orgánem celého systému. Zajišťuje a plánuje rozvoj sítě, sledování, měření a vyhodnocování spotřeb energií. Podle těchto faktů určuje hlavní spotřebiče energií (SEU), které jsou přiřazovány odpovědným osobám.

Tým navrhuje vedení společnosti jednotlivá témata pro program EM a koordinuje energetické projekty.

Jednou v měsíci je celý tým přizván na strategický meeting s vedením a informuje o průběhu projektů a plnění plánovaných cílů.


Osoby s největším vlivem na spotřebu energií

V posledních dvou letech ovlivněných covidovou pandemií a energetickou krizí způsobenou válkou na Ukrajině se nám daří mnohem více zapojovat a motivovat další důležité hráče v celém systému. Jsou to vedoucí všech oddělení, kteří jsou informováni o svých podílech na spotřebách energií. Díky tomu, že jsou tito manažeři zapojeni do významných energetických projektů, se nám podařilo v letech 2021 a 2022 snížit energetickou náročnost celého výrobního závodu.

Nákup energií


Nákup energií je nedílnou součástí energetického managementu. Jedná se o každodenní sledování pohybu cen na burze a všech faktorů, které cenu ovlivňují, jako je politická situace, stavy a výkonnost jaderných elektráren ve světě, výkonnost obnovitelných zdrojů, ceny uhlí a emisních povolenek. Již před několika lety jsme zvolili strategii nákupu konstant u dodavatele, což nám umožňuje postupné nákupy v produktech měsíc/kvartál/rok. Nejvhodnější okamžik pro nákup energií na burze konzultujeme s energetickým poradcem. Rozložení nákupů do více tranší představuje snížení rizik. Efekt provedených kroků statisticky vyhodnocujeme a výsledky jsou srovnávány s ostatními subjekty v rámci koncernu.


Naši spolupracovníci ve výrobě a v podpůrných procesech


Vysoké náklady na energie postihly většinu z nás i v našich soukromých životech. Informujeme naše spolupracovníky, jak se energetická situace týká i nás ve firmě.

Vysvětlujeme všem, že z těchto důvodů musíme více než kdy v minulosti hledat možné úspory ve spotřebě energií a tím alespoň částečně kompenzovat extrémně vysoké ceny. Dáváme příklady, jak se do těchto úspor může zapojit každý z nás tím, že budeme uzavírat přívody energií, pokud stroje neběží, a vypínat osvětlení v době, kdy výroby stojí. Stále více z našich kolegů se nám daří zapojovat do projektů, díky kterým snižujeme energetickou náročnost.


Příklady našich energetických programů a projektů


Jedním z hlavních energetických opatření byla výměna starých kompresorů za účinnější šroubové kompresory, čímž spoříme ročně více než 200 MWh.


V oblasti osvětlení jsme v letech 2021 a 2022 realizovali výměnu veřejného osvětlení a osvětlení pracovišť s celkovou úsporou 122 000 KWh ročně.


Lakovna, nejnáročnější technologie na spotřebu energie v Kermi Stříbro


Největší dosaženou úsporou ve spotřebě energií byla optimalizace provozu myčky lakovny, kde se postupným snižováním teploty lázní mycí linky podařilo uspořit až 1000 MWh zemního plynu za rok.

Na tento úspěšný projekt plynule navazujeme a nasazujeme do procesu lakovny nízkoteplotní chemie, které jsou účinné i při teplotách do 25 °C. Znamenalo by to snížení teploty o 30 °C. Zatím probíhají ostré zkoušky na 2. podpůrné lakovně.

Letovací pece – druhý významný spotřebič plynu v Kermi


Naším úkolem bylo uspořit plyn potřebný k ohřevu letovacích pecí. Zaměřili jsme se na dvě oblasti, kde jsme viděli možné příležitosti. První byla optimalizace nastavení letovacích parametrů pecí a maximální vytížení kapacity. Druhým cílem bylo optimalizovat provoz dvou pecí tak, abychom využili sedm dní v týdnu a mohli zredukovat provoz jednoho z obou zařízení. K tomu bylo zapotřebí získat podporu a motivaci našich lidí k částečnému čtyřsměnnému provozu.


Plán energetických opatření pro roky 2023–25: období dalších úspor a investic do vlastní výroby elektrické energie


Od začátku roku se soustředíme na dokončení projektu instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 300 KWp. V letech 2023 až 2025 počítáme s postupným navýšením na celkových 1000 KWp výkonu, což bude pokrývat cca 11 % naší spotřeby elektřiny.


Kogenerační jednotka aneb „dva v jednom“


V současné době také pracujeme na realizaci kogenerační jednotky. Tato jednotka slouží k výrobě elektrické energie, při které vzniká teplo. Teplo dále využijeme na ohřev lázní myčky. Instalací kogeneračních jednotek 2 × 490 kW vyrobíme až 4 200 MWh elektrické energie za rok a zároveň 5 300 MWh tepla. Tento projekt prochází aktuálně podrobným přezkoumáváním. Konečnou realizaci ovlivňuje vývoj a dostupnost plynu jako zdroje pohonu.

Závěr: Efekty a přínosy


Na konci každého kalendářního roku hodnotíme naše strategické cíle. Mezi klíčovými ukazateli má své místo i energetická náročnost. V letech 2020 až 2022 se nám podařilo snížit absolutní spotřebu energií o 19 % a za srovnatelné období v relativních číslech KWh na vyrobený kus o 8,5 %.


Jsme připraveni na další výzvy s vědomím, že energetika bude i nadále důležitým faktorem nákladů a ochrany životního prostředí pro všechny z nás. Jsme otevření spolupráci se všemi, kteří by měli zájem se navzájem inspirovat a předávat své zkušenosti.


Autor:


Milan Šrámek pracuje jako vedoucí oddělení managementu kvality ve společnosti Kermi, s. r. o.

Ing. Miloš Kulhánek pracuje jako technolog-energetik ve společnosti Kermi, s. r. o.

Foto: archiv Kermi, s.r.o.

137 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

留言


bottom of page