top of page
Vyhledat
  • Obrázek autora-red-

Nový CAF2020: dvacet let excelence ve veřejné správěHelsinky a podzim loňského roku spojují uvedení aktualizovaných verzí dvou manažerských rámců. O novém Modelu EFQM jsme vás na stránkách Perspektiv kvality již informovali. Nyní vám nabízíme stručnou informaci o tom, jakých změn doznal model CAF.


Publikaci modelu CAF2020 v anglickém jazyce si můžete stáhnout již nyní z webových stránek Evropského institutu veřejné správy (EIPA) https://www.eipa.eu/wp-content/uploads/2019/11/CAF-2020.pdf.

Česká verze by měla být k dispozici v polovině roku 2020.


Model CAF2020 byl jednomyslně přijat generálními řediteli EUPAN (Evropská síť veřejné správy) 28. listopadu 2019 v Helsinkách. Od zavedení modelu CAF v roce 2000 se tento systém řízení kvality pro veřejný sektor neustále vyvíjel: CAF2020 je již pátou verzí společného hodnotícího rámce, který je evropským průvodcem správnou správou věcí veřejných a excelencí v organizacích veřejného sektoru. V současné době CAF používá asi 4100 organizací a mnoho zemí ho zahrnulo do strategií reforem veřejné správy.

CAF2020 byl vyvinut Evropskou sítí národních korespondentů CAF a Evropským informačním centrem CAF při EIPA v interaktivním dvouletém procesu; myšlenka na jeho vývoj vznikla v Tallinnu v září 2017.


Stručná exkurze do historie

Společný hodnoticí rámec (The Common Assessment Framework – CAF) je výsledkem spolupráce ministrů EU odpovědných za veřejnou správu. První verze byla představena v květnu 2000. Následovaly revize v letech 2002, 2006 a 2013. Na základě rozhodnutí generálních ředitelů veřejné správy států EU bylo při EIPA v Maastrichtu zřízeno Evropské informační centrum CAF (CAF RC), které úzce spolupracuje se sítí národních korespondentů CAF.

V roce 2009 byla vytvořena Externí zpětná vazba modelu CAF, která dále podporuje organizace k efektivnějšímu využívání modelu CAF v rámci jejich cesty k excelentnímu řízení kvality. Cílem tohoto postupu realizovaného jednotlivci rovnocennými hodnocenému a odborníky v TQM je poskytnout externí zpětnou vazbu o celkové úrovni řízení kvality pomocí modelu CAF, a to nejen ve vztahu k procesu sebehodnocení, ale i k cestě za excelencí z dlouhodobého hlediska.


Co je nového v modelu CAF2020?

Základní struktura s 9 kritérii a 28 subkritérii byla zachována. Jazyk byl zjednodušen, text zkrácen a model je nyní stručnější. CAF2020 zdůrazňuje zaměření na digitalizaci, agilnost, udržitelnost, inovace, spolupráci a rozmanitost. V důsledku toho došlo v každém subkritériu a jednotlivých příkladech k významným změnám. Pro uživatele předchozích verzí modelu CAF však nebude obtížné s novou verzí pracovat; kompatibilita s předchozím modelem CAF2013 je zajištěna.

Neustálé získávání informací a účast na veřejném životě se pro mnoho lidí stalo nedílnou součástí každodenního osobního i pracovního života. Občané požadují od veřejné správy více, stali se kritičtějšími a chtějí se na věcech veřejných účastnit. To uvalilo na tradičně formované správní struktury a kultury větší tlak. Aby bylo možné zvládnout nezbytnou změnu, je nutná větší agilnost a inovace v rozvoji strategie, ve strukturách a procesech organizace, a především ve vědomí zaměstnanců.

Jádrem modelu CAF2020 je dotazník s 200 příklady sebehodnocení veřejných organizací. Cílem modelu CAF zůstává zahájit proces neustálého zlepšování a vytvářet podmínky pro efektivní a kvalitní veřejné služby. Manažeři společně se zaměstnanci zlepšují svou organizaci na základě společných evropských principů a hodnot veřejné správy.Klíčová témata modelu CAF2020

Do modelu CAF2020 byla tato témata zabudována formou praktických příkladů.

Musí být vytvořeny a implementovány inovativní postupy pro tvorbu a poskytování služeb. CAF2020 navíc uznává důležitost motivovaných zaměstnanců, kteří pomáhají formovat organizaci a přispívat k jejímu rozvoji. Osobní odpovědnost a smysluplnost práce mají zásadní význam a musí být rozvíjeny s pomocí flexibilní pracovní doby, flexibility pracovního místa a nových vůdčích schopností.

Pokud jde o udržitelnost, důraz je kladen na energeticky účinné řízení interní infrastruktury, opětovné používání (namísto likvidace) a přístupy zohledňující celý životní cyklus výrobků a služeb. Zdůrazňuje se také úloha veřejného sektoru v oblasti udržitelnosti. Vzhledem k tomu, že i v oblasti diverzity se denně setkáváme s novými příležitostmi a znalostmi, mělo by se i toto téma dostat do řídicích a správních struktur veřejné správy. Rozmanitost ve smyslu modelu CAF znamená produktivně využívat různorodost zaměstnanců i občanů/zákazníků. To má přímý dopad na nábor a rozvoj zaměstnanců, dostupnost veřejných služeb a příležitosti k účasti na procesech veřejného mínění a poskytování služeb.

Nový model CAF2020 poskytuje komplexní a aktualizovaný hodnoticí rámec, pomocí kterého může každá veřejná organizace najít vhodné nástroje pro svůj rozvoj. Přemýšlejte způsobem „Změň to – CAF to!“


Hlavní principy, o které se nový CAF2020 opírá:

· Cíle udržitelného rozvoje OSN;

· the toolbox – Quality of Public Administration, European Commission, 2018;

· Principles of Public Administration, SIGMA OECD, 2019;

· Embracing Innovation in Governments Global Trends, OECD, 2018;

· Observatory of Public Sector Innovation (OPSI), OECD;

  • Pět zásad veřejné služby evropského veřejného ochránce práv: závazek vůči Evropské unii a jejím občanům, etický rozměr, objektivnost, úcta k ostatním a transparentnost.

Hlavní zásady nového modelu CAF2020:


· Lepší služby pro občany: CAF iniciuje a řídí pokrok a změnu veřejné správy tak, aby lépe sloužila občanům.


· Přizpůsobení pro veřejný sektor: CAF byl vyvinut veřejným sektorem pro veřejný sektor.


· Evropské zásady a hodnoty: CAF je založen na společných evropských zásadách a hodnotách veřejné správy. To je zajištěno spoluprací v rámci evropské sítě CAF.


· Společný jazyk: CAF umožňuje vedoucím a zaměstnancům konstruktivně diskutovat o zlepšeních organizace a podporuje dialog a učení se v organizaci.


· Zapojení zaměstnanců: proces sebehodnocení je základem pro systematické zapojování zaměstnanců a trvalé zlepšování organizace.


· Reforma veřejné správy založená na důkazech: CAF vybízí organizace veřejného sektoru, aby prováděly reformy na základě objektivních informací a dat.


· Žádné externí náklady: CAF je zdarma a poskytuje jej Evropské informační centrum CAF a síť národních korespondentů CAF.


  • CAF PEF (postup pro externí zpětnou vazbu): externí hodnotitelé hodnotí organizaci, poskytují zpětnou vazbu pro další zlepšování organizace, a pokud je to relevantní, udělují ocenění „Efektivní uživatel CAF“.


(red. – přeloženo ze stránek eipa.eu)

72 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page