top of page
Vyhledat
  • Štěpán Smejkal

MENS SANA jako vítěz Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost

Autor: Vojtěch Beck


Život občas přináší smutné události – automobilová nehoda, pád na kole, úraz při sportu, cévní mozková příhoda nebo třeba propuknutí duševního onemocnění v raném věku. Pokud přitom dojde k postižení mozku, některá z jeho oblastí může být ve svém fungování dočasně nebo trvale narušena. Člověk si pak hůře pamatuje, nemůže trefit domů z nákupu, špatně si vybavuje slova. Pokud se podaří zjistit, která část mozku nefunguje, jak má, můžeme se pak prostřednictvím tréninku nervových funkcí, tedy tak zvané kognitivní rehabilitace, pokusit toto poškození napravit. Řadě problémů se dá předejít či se dá zmírnit jejich průběh, a to formou účinné prevence. Paměť a kognitivní funkce lze účinně trénovat díky paměťovým technikám.


Nezisková organizace MENS SANA, z.ú. zahájila v roce 2011 program komplexní kognitivní rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním, který byl později pro velký zájem rozšířen o další cílové skupiny a tento zájem má neustále vzestupnou tendenci. Proto MENS SANA založila v září 2015 Centrum trénování paměti orientované přímo na poskytování kognitivní rehabilitace. Za období 2015–2020 evidujeme, že aktivitami CTP prošlo celkově 783 klientů, což odpovídá v průměru 157 osobám ročně.


Pro kognitivní rehabilitaci využíváme standardizovaných individuálních a skupinových tréninkových metod (PC trénink, metoda tužka-papír, kognitivní a rehabilitační pomůcky atd.) a dále aplikujeme s úspěchem i alternativní způsoby, jako je arteterapie, muzikoterapie a psychodrama uzpůsobené pro potřeby kognitivní rehabilitace stejně jako fyzická cvičení.

Specifikem programu kognitivní rehabilitace v Centru trénování paměti je fakt, že se zde potkávají klienti s kognitivním deficitem nejrůznější etiologie a závažnosti, což umožňuje vytvořit stimulující a bezpečné prostředí pro následný trénink a v neposlední řadě také poskytuje prostor pro komparativní a analytické sledování celého procesu v jiném než zdravotnickém prostředí. Dalším inovativním prvkem je provázání kognitivní rehabilitace s dalšími službami MENS SANA, z.ú., jako je pracovní rehabilitace, psychologické a pracovní poradenství apod.


Aktivity Centra trénování paměti jsou v plně souladu s Národní strategií ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí – Zdraví 2020, kterou vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR v roce 2015. Tato strategie si klade za cíl zvýšit kvalitu života duševně nemocných osob, a to prostřednictvím preventivních aktivit, které významným způsobem napomohou k včasnému zachycení projevu duševních nemocí, a zařadí nové a inovativní typy péče. Za takový typ péče lze bezpochyby považovat aktivity Centra trénování paměti, které je svým charakterem poskytovaných činností jedinečným pracovištěm svého druhu pro oblast trénování kognitivních funkcí mozku v Moravskoslezském kraji.

Zároveň aktivity Centra trénování paměti směřují i k široké veřejnosti, resp. konkrétním skupinám – studenti, pedagogové, seniorské kluby, manažeři a podnikatelé, úředníci veřejné správy, pracovníci v sociální oblasti apod., pro něž realizujeme osvětové přednášky i praktické kurzy a webináře. V rámci těchto aktivit nabízíme i akreditované vzdělávání MPSV pro lidi pracující v sociální oblasti v rámci programu Posilování kognitivních dovedností pro zlepšení výkonnosti v sociální práci.


Úspěch v Národní ceně České republiky za společenskou odpovědnost

Dne 19. května 2021 se konalo na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu ČR slavnostní vyhlášení jubilejního 20. ročníku soutěže o Národní cenu ČR za společenskou odpovědnost a Národní ceny kvality ČR v programu EXCELENCE a START PLUS. V jednotlivých kategoriích bylo celkově uděleno 28 cen, z toho 9 zlatých, 8 stříbrných, 8 bronzových. Udělování národní ceny se stalo nedílnou součástí Národního programu kvality ČR, jehož účelem je podporovat a propagovat udržitelnou kvalitu života a konkurenceschopnost České republiky. Národní cena ČR za společenskou odpovědnost je harmonizována s mezinárodním schématem uznávání EFQM „Commited to Sustainability“ – závazek k udržitelnosti. „Národní ceny kvality se každoročně udělují ve více než osmdesáti zemích světa podle mezinárodních schémat uznávání EFQM, které vycházejí z modelu excelence EFQM“, řekla náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro hospodářskou politiku a podnikání a předsedkyně Rady kvality ČR paní Silvana Jirotková.


Vítězem v Národní ceně České republiky za společenskou odpovědnost v kategorii Digitální stát se stala nestátní nezisková organizace MENS SANA, z.ú., která je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním. Zlatou cenu za umístění na 1. místě převzal z rukou pana Davida Slámy – ředitele odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstva vnitra ČR, za organizaci MENS SANA, z.ú. pan Vojtěch Beck - finanční manažer a manažer CSR, který při příležitosti udělení ceny pronesl následující slova: „Dovolte mi, abych velmi poděkoval za naši organizaci MENS SANA za možnost se zúčastnit této soutěže a samozřejmě za ocenění, kterého si velmi vážíme a které je pro nás velkým závazkem, protože jsme si vědomi, že společenská odpovědnost je velmi široké téma, kterého se naše organizace účastní již léta a mohu říci, že v této oblasti je stále mnoho nových témat a přístupů. Získáním této ceny, které si velmi vážíme, nic pro nás nekončí. Je důkazem, že naši práci děláme dobře a budeme se snažit být ještě lepší a přispívat i nadále ke společenské odpovědnosti“.


Společnost MENS SANA, z.ú. tak získala ocenění Společensky odpovědná organizace II. stupně. Tato nezisková organizace se opakovaně účastní soutěže o Cenu hejtmana Moravskoslezského kraje za společenskou odpovědnost a již ji několikráte získala, kdy v kategorii Organizace neziskového sektoru získala opakovaně 1. místo, naposledy se tak stalo v roce 2020, kdy obdržela cenu za rok 2019. V rámci společenské odpovědnosti navazuje spolupráci s významnými aktéry regionálního a sociálního rozvoje, v roce 2017 založila sociální podnik BOTUMY s.r.o. Našimi aktivitami přispíváme k destigmatizaci lidí s duševním onemocněním a podporujeme jejich integraci do společnosti.

Management naší organizace reflektuje nejnovější přístupy v řízení neziskových organizací, opírá se o nejnovější poznatky a přístupy v řízení i díky široké spolupráce s místními univerzitami a inovačními centry. Při samotném řízení je důležité udržet pomyslnou rovnováhu mezi sociálními a ekonomickými faktory, které ovlivňují fungování organizace. Uplatňujeme princip vícezdrojového financování s kombinací soukromých i veřejných zdrojů. V personálním managementu zařazujeme do přímé péče s klienty naše tzv. peer pracovníky, což jsou lidé, kteří sami v minulosti prošli duševním onemocněním a nyní je jejich zdravotní stav již kompenzován, a jsou schopni a ochotni pomáhat druhým lidem na základě své osobní zkušenosti. Nikdo nerozumí druhému člověku tak, jako ten, kdo si prošel jeho cestou. Při veškeré naši činnosti myslíme na společenské dopady našich aktivit a aktivně přispíváme k naplňování principů společenské odpovědnosti. Jelikož jsme relativně malou nestátní neziskovou organizací a nevlastníme žádný majetek, jsme nuceni své služby a aktivity poskytovat v pronajatých prostorech. Vždy jsme působili v pronajatém majetku, který je ve veřejném vlastnictví města. Nejen, že jsme tyto prostory aktivně využívali pro svou činnost, ale rovněž jsme se v rámci společenské odpovědnosti snažili tento majetek městu zhodnotit. Důsledně jsme rekonstruovali používané objekty, často převzaté od města v naprosto zchátralém a nevyhovujícím stavu. Přesto se stále často setkáváme a bohužel i ze strany veřejné správy s nepochopením a nevědomostí toho, jak fungují nestátní neziskové organizace, jakým způsobem jsou tyto organizace financovány a že vzájemná komparace různých typů neziskových organizací je objektivně nemožná.

Zapojujeme se do vzdělávání mladých lidí, kterým se snažíme ukázat, že i neziskové organizace mohou být kvalitně řízené a vedené subjekty, které pracují se strategickými dokumenty, implementují prvky strategického řízení a controllingu a vychovávají kvalitní manažery a výkonné pracovníky. Rádi bychom na příkladu naší organizace ukázali široké veřejnosti, že i nezisková organizace může být kvalitně řízena, může naplňovat své sociální cíle vůči přesně definované skupině a zároveň má výrazný přesah do společnosti, kde výrazně přispívá ke společenské odpovědnosti a posilování soudržnosti ve společnosti. Nezisková organizace není uzavřeným společenstvím nadšenců a altruistů, ale je subjektem, který existuje tam, kde již nikdo není, a pro ty, na které se zapomíná. Zároveň staví mosty na místech, kde byly dávno zbořeny, či se je někdo bál nebo nechtěl vystavět. Snaží se propojovat podniky a organizace napříč jednotlivými sektory, ať již jde o veřejný či soukromý sektor, nebo ziskový či neziskový sektor, a to na pilířích společně sdílených hodnot. V tom je jeho síla i potenciál.


Společenská odpovědnost MENS SANA, z.ú.: „CSR je pro nás hodnotou, schopnost pomáhat druhým je zákonem, důvěra a společenské uznání jsou nám odměnou“.


Naším záměrem je i nadále nabízet kvalitní a komplexní kognitivní rehabilitaci lidem s narušenými mozkovými funkcemi a dále neformálním způsobem nabízet lidem možnost trénování paměti a mozkového joggingu. Centrum trénování paměti je otevřeno všem bez rozdílu věku či zdravotního stavu. Těšíme se na setkání s Vámi!


Autor:

Ing. Vojtěch Beck je finanční manažer a manažer CSR v neziskové organizaci MENS SANA, z.ú.

97 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page