top of page
Vyhledat
  • Obrázek autora-red-

3 pilíře Modelu EFQM – opora i pro období post-COVID-19

Celoevropsky (www.efqm.org) populární a od roku 2020 zásadně inovovaný Model EFQM je podepřen procesem, založeném na třech fázích (Směřování – Realizace – Výsledky) a 7 kritériích, která vidíte na obrázku. „Uvnitř“ je pro inspiraci, zvážení a akci dalších 25 „subkritérií“, které mají vnitřní logiku a vychází z praxe úspěšných organizací. Jak je mají organizace zvládnuté, ověřuje současná nouzová situace. Tato subkritéria z obrázku patrná nejsou. Náhled do nich vám zprostředkuje zdarma brožura, která je ke stažení prostřednictvím Centra excelence při ČSJ ZDE. Některá jsou pro vaši inspiraci a přemýšlení zakomponována tučným písmem do článku.Ze subkritérií jsem pro ukázku vybral 5 tipů z těch, které prochází zkouškou v nouzových dnech.


1. Řiďte výkonnost a rizika

2. Sjednoťte a angažujte (lidi) v účelu, vizi a strategii

3. Transformujte organizaci pro budoucnost

4. Získávejte, zapojujte, rozvíjejte a udržujte pracovníky (zaměstnance)

5. Získejte vhled do ekosystému, vlastních schopností a hlavních výzev

Model EFQM a všechna jeho (sub)kritéria jsou užitečné, logické a smysluplné tipy pro konkrétní procesy, činnosti a kroky. Nevypadají nijak výjimečně. Stačí si však sáhnout do svědomí ZDA, CO, PROČ a JAK (např. z výše uvedeného výběru) skutečně systematicky vykonáváte, věnujete se tomu a zlepšujete a co „drží“ či co se „zhroutilo“ po vypuknutí pandemické krize.

Model EFQM nezabrání šíření epidemie. Aktuální dramatická situace však „aktivuje“ a zvýrazňuje příležitosti proč byl Model inovován do své současné podoby.

Např.:

· Zvládání změn za současného řízení provozu a v kontextu strategie.


· Myšlení, které je kreativní a bere v úvahu nespojitou a nečekanou změnu, která v okamžiku může vše otočit vzhůru nohama (disrupce).


· Agilní reakci na příležitosti a hrozby v prostředí.


· Spoluvytváření ekosystému organizace a ekosystému vztahů mezi organizacemi a zainteresovanými stranami.


· Posílení situačního vedení lidí odklonem od ryze hierarchického stylu.


· Chápání organizací jako „živých organismů“ (= zamlžení jednoznačných kauzálních vazeb mezi příčinami a důsledky) atd.

Všechny tyto trendy jsou během krize COVID-19 „v akci“. Cyklus EFQM (Směřování – Realizace – Výsledky) znázorněný obrázkem je obecný. Proto je užitečné v aktuální situaci začít od konce, úvahou nad výsledky a tím, co se s nimi děje a jak je nouzová situace ovlivňuje. Je to šance, která může vést k redefinování a aktualizaci SMĚŘOVÁNÍ v mnoha organizacích.

Alespoň stručně k jednotlivým fázím a inspiraci pro zlepšení a změnu, v níž vám Model EFQM bude metodickým (ne finančním) pomocníkem, rádcem a inspirátorem.

VÝSLEDKY

Čelíme situaci, která zcela převrací naše možná očekávání, plány a téměř s jistotou i původně předpokládané/plánované VÝSLEDKY. Model EFQM inspiruje při současné inventuře situace ke trojímu pohledu.


· Jak je aktuální situace vnímána různými zainteresovanými stranami? Jak se vnímání změní/posune po odeznění krizové vlny? Co z toho vyplývá pro vaši organizaci?


· Jaká je současná provozní výkonnost organizace? Jak se do ní promítly pandemické plány a opatření? Jaký (a v čem jiný) bude nový „náběh“ po odeznění krizové vlny?


· Jaká je strategická/dlouhodobá výkonnost organizace? O co se může opřít? Potvrzují se její silné stránky? Podráží organizaci nohy její slabiny? Vidí v blízkém horizontu příležitosti?


Mrkněte i na kontinuitu v souvislosti s normou ISO 22301 – Business Continuity.

SMĚŘOVÁNÍ

V čem je Model EFQM inspirací, pokud jde o post-nouzový přístup při SMĚŘOVÁNÍ? Subkritéria mnohé naznačují. Stačí si položit následující otázky.


· Kde a jaké jiné či nové vize přijdou? Bude se to týkat i vaší organizace? Vás osobně?Škála potřeb je široká a každá má svůj význam a smysl. Je na lídrech, manažerech a nás samotných určit v jednotlivých situacích a fázích vývoje, co je důležité a kam se chceme posunout.


· Je tady rovněž šance zlepšit a posílit porozumění ekosystému organizací! V mnohém se odhaluje zranitelnost, podcenění hrozeb a nedostatek scénářů pro vhled do budoucnosti. Nabízí se proto modifikace strategie.


· Rovněž se v plné nahotě ukazují vzájemné závislosti a důležitost vzájemného pochopení potřeb zainteresovaných stran (zákazníků, zaměstnanců, správy, komunity, dodavatelů…). Jaká je situace u vás? Jak se mění/změní váš pohled na zainteresované strany po odeznění nenormální situace? Co pro vás bude důležitější a/nebo méně důležité?


· Vše je třeba „zabalit“ do systému vedení a řízení, který bude efektivní. Krize odhalují, co efektivní je (mělo by přežít a být posíleno) a co efektivní není. To neefektivní je šance buď eliminovat nebo zásadně zlepšit.


· Krize přináší kolize systémů hodnot – osobních i organizačních. Odhaluje se mnoho hodnotových vrstev, proto má hledání rovnováhy smysl. Které hodnoty jsou pro vaši organizaci stále platné, bez ohledu na situaci? Které se ukázaly jako vrtkavé a v současné situaci se neprojevily? Které naopak současná situace vynáší/vynesla na povrch? Jak s tím naložíte v horizontu dalších dnů, týdnů a měsíců?


· Zcela zřejmou se stává skutečnost, že dozrály podmínky pro změnu. „Dostali jsme facku“. Jak se z toho poučíme? Jak to dopadne na ne/spolupráci?


· Národ v soudržnosti a solidaritě prokázal kreativitu. Je možné tuto zkušenost zobecnit a přenést do organizací v širší míře? Dělají či nedělají manažeři chybu, pokud v organizacích neposkytují prostor pro kreativitu?

· Naději lze vložit do určité míry sjednocení a angažování se ve prospěch účelu/poslání a vize. Krize v mnoha případech lidi semknou. Jak vše odeznívá, věci mají tendenci se vracet do starých kolejí a dřívějších návyků. Model EFQM nabádá k udržení tohoto sjednocení. Je to ideál, ale není to idealistické. Opět je na lídrech, manažerech a na každém z nás, jak s tím naložíme.

REALIZACE

V tuto chvíli je na pořadu dne REALIZACE nouzových, krizových a nepopulárních opatření. Ty nám mohou pomoci otevřít oči a získat lepší vhled sami do sebe a do širších souvislostí. S výjimkou nejexponovanějších lidí, kteří zaslouží respekt a úctu, máme příležitost a snad i čas se zamýšlet. To podnikatele, lídry a manažery připraví na realizaci záměrů a (re)definovaného výše zmíněného směřování. Pak přijde REALIZACE. Lze například zvažovat:


· Jak mají/musí být v budoucnu (při novém směřování) zapojeny různé zainteresované strany? Co bude možné a co chceme realizovat v tomto smyslu lépe s pracovníky, s partnery, s dodavateli, se zákazníky…? (Co zainteresované strany typu děti, rodiče, příbuzní, přátelé… na úrovni osobních životů a realizace životního směřování?)


· Jak krizová situace otestovala udržitelnost poskytované hodnoty zákazníkům (a dalším zainteresovaným)? Co to znamená pro budoucí realizaci? Budeme potřebovat redefinovat hodnotu pro zainteresované? Jak? Jak ji udržet?


· Směřování neznamená automatické vyřešení starostí s realizací. Ta musí být řízena nejen díky řízení výkonnosti, ale i skrze odhalování, odhadování a řízení rizik.


· V subkritériu 5.2 – Transformace organizace pro budoucnost spatřuji obrovské šance i bod, který smysluplně propojuje situaci kolem COVID-19 s Modelem EFQM jako inspiračního a akčního rámce. Následující měsíce budou přinášet změny, vyzývat naše strategie a formovat naše výsledky. Proto jistě dojde (kromě financí) na úvahy o organizačních strukturách, agilitě, byznys modelech, restrukturalizaci procesů apod. Budeme procházet “úzkým hrdlem“. Transformace pro budoucnost znamená si (novou) budoucnost umět představit (vize…) i v alternativách a s riziky a neurčitostmi. Dnes opět víme, že „miniaturní nic“ (koronavirus) může položit „pány tvorstva“ (kdykoli) na lopatky.

Model EFQM je svými apely jednoznačnou inspirací a návodným rámcem pro praxi. Možná dnes více než kdy dříve. Doporučuji tři perspektivy, které je účelné z hlediska „transformace pro budoucnost“ zohlednit.


1. Tipy Modelu EFQM - ty jednoznačně odhaluje a poskytuje nový Model EFQM.

2. Utváření scénářů budoucnosti.

3. Transcendentální pojetí transformace pro budoucnost, které zohledňuje společné dobro a vzájemnou závislost. Toto pojetí přispívá k rovnováze, ale Model EFQM jej nezmiňuje.

Text je modifikovaným výtahem z článku FRIEDEL, Libor. Model EFQM v 5 perspektivách. In. Blog Libora Friedela. 19.3.2020 [cit. 23.3.2020]. Dostupné z https://www.liborfriedel.cz/model-efqm-v-5-perspektivach/.

Více o Modelu EFQM na získáte na našem webu.

98 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page